Политика за поверителност - LinkMy.Cards

Политика за поверителност

“Майастра ООД”, наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, тъй като същата има за цел да ви информира за всички аспекти на нашите практики по повод всякаква лична информация, която ни предоставяте или която събираме по друг начин в контекста на уеб сайта („лични данни“) и правата, които имате във връзка с обработката им.

Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

“Майастра ООД” е дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206407347, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, Трети март 95, вх. А, ет. 5, ап. 36, телефон за контакти: +359 877 901 301, електронен адрес (имейл): contact@linkmy.cards, уебсайт: https://linkmy.cards.

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-519, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайт https://linkmy.cards, за да отговаря на вашите въпроси и/или за сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор с Администратора ;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

В случай, че е сключен договор с дружеството, Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключения договор на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се отнася за Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или трето лице.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайт https://linkmy.cards и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • осъществяване връзка с Клиента и изпращане информация към него;
 • обработване на заявки за предоставяне на услуги, включващо приемане, валидиране и сключване на договор на основание отправена и приета заявка
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
 • изпращане на отговори на Вашите запитвания във връзка с услугите на https://linkmy.cards;
 • статистически цели.
 • реклама, популяризиране и представяне на функционалностите на предоставяните продукти и услугите на Администратора.

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора

Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име, телефон и др.)

Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности и 3) изпращане на отговор на запитване и/или заявка чрез формата на уебсайта и 4) реклама, популяризиране и представяне на функционалностите на предоставяните продукти и услугите на  Администратора.

Основание за обработка на личните Ви данни:

Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли, както и за изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни, както и за реклама, популяризиране и представяне на функционалностите на предоставяните продукти и услугите на  Администратора, се обработват на дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Вашите данни за получаване на имейли, както и за изпращане на отговор на запитване чрез формата на нашия уебсайт, се обработват с Вашето изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (a) GDPR и за да предприемете стъпки по ваше искане за сключване на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

В случай на сключване на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Като посетители на този сайт, Администраторът обработва Ваши лични данни в следния смисъл:

 • Данни: лог файлове, съдържащи вашия IP адрес; браузера, който използвате (Mozilla Firefox, IE, Microsoft Edge, Google Chrome и други); операционната система (Windows, Linux, IOS); времето, когато сте посетили сайта на Администратора
 • Цел: следене за неправомерни действия при посещаване на уебсайта https://linkmy.cards и осигуряване на безпроблемна и непрекъсната работа на същия;
 • Основание: защита на легитимните интереси на Администратора;

Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с данни. Дружеството не събира данни за лица под 18 години. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните ви данни. В случай на направено запитване, без създаване на договор след това, Администраторът съхранява събраните данни до 6 месеца, след събирането им. Те биват изтрити след запитване от ваша страна или след посочения в предното изречение срок.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора и 5 години след това, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора.

Администраторът съхранява личните Ви данни в случай на сключен договор, за периода на договора и 5 години след това, с цел изпълнение на задължения, предвидени в закона – напр. счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок; за защита на законните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с клиенти; може да се нуждаем от вашите лични данни, за да докажем спазването на законовите изисквания пред съответните контролни органи и др.

Лог файлове се съхранята за срок до 10 дни от създаването им.

Данните Ви, които се обработват с цел реклама, популяризиране и представяне на функционалностите на предоставяните продукти и услуги от Администратора се съхраняват до оттегляне на съгласието Ви.

Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Предаване на Вашите лични данни за обработване:

Администраторът може да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на

на Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка и изпращането на тази заявка на имейла на Дружеството. 

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора чрез попълване на Искане за коригиране на данни и изпращането му до имейла на Дружеството.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Правото на изтриване се упражнява посредством попълване на Форма за изтриване на лични данни и изпращането й до имейла на Дружеството. След удостоверяване на идентичността на лицето, подало заявката, Администраторът изтрива всички данни, които обработва за Клиента, с изключение на неговият имейл и адрес и техническата информация за функционирането на контактната форма на сайта, която не може да се свърже по никакъв начин с личността на Клиента.

Ако има направена от Вас заявка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на заявката.

Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в уебсайта.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • За целта следва да попълните Искане за преностимост на лични данни и го изпратите до имейла на Дружеството.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора.

Начин на упражняване на правата Ви във връзка със събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Упражняването на правата Ви: на достъп; на ограничаване; на получаване на информация; право на възражение може да бъде извършено чрез подаване на заявка в свободен текст, от която да става ясно кое конкретно право искате да упражните. Заявката може да бъде изпратена на имейл: contact@linkmy.cards или на адреса на Администратора – гр. Монтана 3400, Трети март 95, вх. А, ет. 5, ап. 36.

Правото Ви на Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, Право на коригиране или попълване, Право на изтриване („да бъдеш забравен“) и Право на преносимост се упражняват по посочения по-горе начин.

Администраторът ще отговори на заявката Ви без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец от получаване на заявката Ви, в случай че е налице основание да не се уважи искането Ви Администраторът ще Ви уведоми за причините.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или за изпълнение на сключен договор, както и на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, включително съдържаща лични данни.. Може да се наложи да предоставим достъп до Вашите лични данни в ограничен обем на трето лице –екипа, който ни предоставя софтуерна поддръжка на уебсайта, за целите на функционирането му и на счетоводтсвото на Адимистраотра – в случай на включен договор с Вас. В тези случаи, ние гарантираме, че ангажираните от нас трети лица прилагат същите високи стандарти за защита на Вашите лични данни.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


Политиката за поверителност е последно изменена на 25.09.2023 г.

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Искане да бъда забравен

Искане за преносимост на личните данни

Искане за коригиране на данни